Powoli powstaje Polska Rada Języka Migowego

Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał zarządzenie statuujące Polską Radę Języka M igowego. Daje to możliwość do zgłaszania kandydatów do tego ciała, które ma doradzać we wdrażaniu ustawy o języku migowym oraz we wszelkich innych sprawach związanych z komunikowaniem się osób niesłyszących. Poniżej treść dokumentu.

BM-I-0200-4-WM/12

ZARZĄDZENIE NR 4

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ[1])

z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie sposobu i trybu działania Polskiej Rady Języka Migowego

Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa sposób i tryb działania Polskiej Rady Języka Migowego, zwanej dalej „Radą”, w tym jej organizację.

§ 2. 1. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący.

2. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz.

3. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:

1) ustalanie przedmiotu posiedzeń Rady;

2) ustalanie terminów posiedzeń Rady w porozumieniu z wiceprzewodniczącym Rady;

3) zawiadamianie członków Rady o terminach posiedzeń Rady i porządku obrad;

4) prowadzenie posiedzeń Rady;

5) inicjowanie i organizowanie prac Rady.

4. Przewodniczącego Rady, w czasie jego nieobecności, zastępuje wiceprzewodniczący Rady.

§ 3. Przewodniczący Rady zawiadamia członków o posiedzeniu Rady nie później niż na 14 dni przed planowanym posiedzeniem.

§ 4. Rada może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe w celu opracowania projektu opinii lub stanowiska Rady w określonych sprawach.

§ 5. 1. Rada wyraża opinię lub zajmuje stanowisko w formie uchwały, którą podpisuje przewodniczący Rady.

2. Uchwała może być podjęta, jeżeli na posiedzeniu Rady obecnych jest co najmniej 10 członków Rady, w tym Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady.

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

4. Głosowanie jest jawne.

5. Na umotywowany wniosek członka Rady Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie tajne.

§ 6. 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Rady i protokolant.

2. Do protokołu załącza się uchwały podjęte na posiedzeniu Rady.

3. Członkowie Rady otrzymują protokół z poprzedniego posiedzenia Rady nie później niż na 7 dni przed kolejnym posiedzeniem Rady.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady następuje w wyniku głosowania na początku kolejnego posiedzenia Rady.

§ 7. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

§ 8. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady zwołuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w terminie 30 dni od dnia powołania Rady.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Władysław Kosiniak-Kamysz


[1]) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

Reklamy

One Response to Powoli powstaje Polska Rada Języka Migowego

  1. dei says:

    No, ale rekrutacja do Rady idzie jak zwykle pod stolem(brak ogloszen w tym temacie)? Czy to nie moze byc jednak otwarty nabór?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: